Změny v distribuci GABONU PA 92 v roce 2010

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.

Gabon PA 92 je přípravek proti varroáze včel, který se vyrábí a používá v České republice od roku 1992 a od tohoto data se i vyváží do zahraničí. Je charakterizován jako kontaktní nosič účinné látky (acrinathrinu) s dlouhodobým účinkem. Podobně jako jiné kontaktní nosiče, vyráběné v zahraničí, má Gabon PA 92 mnoho výhod. Účinná látka obsažená v hmotě nosiče (v případu Gabonu v proužku gabonové dýhy) postupně difunduje v malých množstvích na povrch nosiče, ze kterého se dostává na včely, které přicházejí do kontaktu s nosičem. Takto kontaminované včely si však účinnou látku neponechají jen pro sebe, ale předávají ji dalším včelám. To je vysoce rychlý způsob rozšiřování účinné látky ve včelstvu. O funkčnosti tohoto postupu se můžeme snadno přesvědčit. Když zavěsíme proužek do úlu, zjistíme, že během 30 minut začnou padat první zasažení roztoči nejen v blízkosti zavěšeného proužku, ale najdeme je na celé ploše podložky. Je to vlastně léčebné využití sociálního způsobu života včel. Díky tomuto systému je dávkování účinné látky nízké a rovnoměrné. Stačí proto poměrně malá zásoba účinné látky v nosiči, takže odpadá starost o znehodnocování produktů včel nadměrnými rezidui léčiva. Právě Gabon PA 92 vykazuje nejvyšší reziduální bezpečnost ze všech známých kontaktních nosičů (Gabon PF 90, Apistan, Bayvarol, Apivar, Check-mite). Použití kontaktních nosičů je také jediný způsob jak udržet účinnou hladinu léčiva po dobu alespoň dvou generací roztočů, aby byli postiženi i roztoči, kteří ve chvíli nasazení proužků byli ukryti v zavíčkovaných plodových buňkách. Pochopitelně jsou likvidováni v okamžiku vyběhnutí včel, do zavíčkovaných buněk se účinná látka nedostane. I tak při délce expozice proužků 24 - 30 dní je účinnost vysoká, obvykle více než 95 %. Kontaktní nosiče s dlouhodobým účinkem jsou nejvhodnějším lékem na konci léta a v podletí, kdy jsou velké plochy plodu Právě v ochraně cenného podletního plodu (základ generací zimujících včel) před silným napadením roztoči tkví hlavní význam těchto nosičů. Snadný a pohodlný způsob aplikace dovršuje seznam výhod tohoto typu léčiv. Mezi včelaři jsou velice oblíbené.

Změny, se kterými vás chceme v tomto článku seznámit, jsou vyvolány důvody administrativními. Z nařízení Komise evropské unie nemůže Gabon PA 92 již být zařazen jako veterinární přípravek, ale musí být registrován jako lék. Acrinathrin jako léčivá látka ale není dosud v EU zavedena , je pro ni tudíž látkou novou, takže registraci musí předcházet období klinického hodnocení. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv povolil od roku 2010 klinické hodnocení Gabonu PA 92 a Výzkumný ústav včelařský byl ustanoven monitorem klinického hodnocení. Použití léčiva v klinickém hodnocení se řídí příslušnými předpisy (vyhl. 226/2008 Sb.), podle kterých také byly vypracovány nutné změny v celém distribučním systému.

Podívejme se proto nyní na konkrétní opatření a postupy při distribuci a hodnocení Gabonu PA 92 v roce 2010:

Gabon PA 92 po doprodání zbytků z výroby 2009 bude dodáván pod označení „GABON PA 1,5 mg proužky do úlu” (ke klinickému hodnocení), a to pouze se souhlasem Krajské veterinární správy. Objednavatel se dále musí na objednávce písemně zavázat, že zajistí zhodnocení dodávky zodpovězením několika otázek na formuláři, který bude dodán společně s léčivem. Klade se důraz na porovnání přirozeného spadu se spadem za první dva dny expozice Gabonu. Tím se zachytí případy rezistence. Další vyhodnocení se provede podle spadu po 1. fumigaci. Zde se ale musí zvážit celkový spad po Gabonu a hlavně délka intervalu mezi koncem léčby Gabonem a datem 1. fumigace. Zbylí roztoči po Gabonu se dále množí a musí se počítat, že jejich počet se každých 12 dní (perioda zavíčkovaného dělničího plodu) znásobí 2x až 4x. K posouzení velikosti spadu roztočů po 1. fumigaci slouží tabulka, která je součástí formuláře pro záznam sledovaných parametrů. (viz příloha č. 3). K usnadnění procesu objednání Gabonu PA ke klinickému hodnocení vydal Výzkumný ústav včelařský objednávkový list, kde jsou všechny vyžadované náležitosti předznačeny. Objednávkový list najdete jako přílohu č. 1 k tomuto článku. Objednávkové listy jsou rovněž k dispozici u výrobce a na webové stránce www.beedol.cz.Vlastní postup použití Gabonu PA v klinickém hodnocení se nijak nemění. S každou dodávkou léčiva bude nadále zasílán návod formou příbalové informace pro chovatele. Uvádíme též jako přílohu č. 2 k tomuto článku. S dodávkou Gabonu PA dostane objednavatel (např. OV ČSV, ZO ČSV) formulář záznamu sledovaných parametrů spolu s pomocnými poznámkami k vyplnění. Objednavatel odpoví na předložené otázky subjektivně na základě zkušeností svých a spolupracujících včelařů. Uvádíme jako přílohu č. 3.Vyplněný formulář zašle na adresu výrobce ihned po skončení první fumigace.

Pro další tlumení varroázy byly celostátní poradou SVS a ČSV z 16.-17 2 2010 odsouhlaseny tyto základní zásady: a) Zásadní důraz je kladen na léčení v období bez plodu (podzim - zima) s cílem dosáhnout na začátku nové sezóny stavu včelstev bez roztočů (tzv. nulová prevalence). K tomu je třeba využít výsledků vyšetření zimní měli a při výskytu roztočů provést ještě předjarní ošetření nátěrem plodu s fumigací. b) V průběhu sezóny je třeba sledovat průběžně přirozený spad roztočů. c) Při vložení Gabonu je nutné odsledovat spad za první dva dny a porovnat s přirozeným spadem. Při podezření na nízkou účinnost Gabonu je třeba posílit léčbu kyselinou mravenčí (Formidolem), případně se obrátit na Výzkumný ústav včelařský. (Opakované ošetření Formidolem v intervalu 10 - 14 dní může v případě nutnosti nahradit použití Gabonu).

« Zpět