Logo ČSV

Stanovy
Českého svazu včelařů, z.s.

Část 1.

Základní ustanovení

Článek 1
Název a charakteristika Českého svazu včelařů
 1. Český svaz včelařů, z.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz, spolek) byl registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů pod č. j. VSP/1-1463/90-R dne 22. 6. 1990. V souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je s účinností od 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., považován za spolek a je zapsán ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 707/RD32/MSPH.
 2. Český svaz včelařů sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.
 3. Český svaz včelařů má postavení hlavního spolku.
Článek 2
Sídlo a působnost Českého svazu včelařů
 1. Sídlem Českého svazu včelařů je Praha.
 2. Působnost Českého svazu včelařů se vztahuje na území České republiky a je uplatňována zejména prostřednictvím organizačních jednotek, kterými jsou základní a okresní organizace jako pobočné spolky.
 3. Pobočné spolky vystupují pod názvy:
  – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace…
  – Český svaz včelařů, z.s., okresní (městská) organizace…
 4. Pobočné spolky mají vlastní právní osobnost, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovědnost, pokud to není v rozporu s posláním svazu, těmito stanovami, interními předpisy svazu a obecně závaznými právními předpisy.
Článek 3
Hlavní poslání
 1. Hlavním posláním Českého svazu včelařů je péče o zachování a rozvoj populací včely medonosné a dalších opylovatelů rostlin a ochrana životního prostředí, přírody a krajiny v ČR. Tato péče vyžaduje systematickou a organizovanou činnost včelařů ke zkvalitňování chovu včel a jeho ochrany před narůstajícími negativními civilizačními vlivy. Zajištění opylení kulturních rostlin i přírodních rostlinných společenství je hlavním přínosem včelařství a činnosti Českého svazu včelařů pro společnost a přírodu ČR.
Článek 4
Účel Českého svazu včelařů
 1. Účelem Českého svazu včelařů je při sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj oboru včelařství a členů směřující k dosahování obecného blaha, zejména:
  1. vzájemnou pomocí a podporou členů přispívat k vytváření podmínek pro zdravé chovy včelstev,
  2. pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, působit na výchovu a zapojování začínajících včelařů a mládeže do včelařské činnosti,
  3. spolupracovat s příslušnými organizacemi a orgány při využívání opylovací funkce včel a rozšiřování zdrojů snůšky,
  4. zabezpečovat a podporovat vlastní činnosti a v součinnosti s dalšími subjekty vytvářet účinný systém odborné a společenské výchovy svých členů, dalších zájemců a mladé generace pro včelařství,
  5. podporovat zavádění nových a progresivních poznatků a výsledků vědy, techniky, výzkumu a vývoje do včelařství,
  6. sledovat vývoj včelařství ve světě, spolupracovat se zahraničními včelařskými a dalšími organizacemi a orgány, usilovat o odpovídající podíl a přínos Českého svazu včelařů pro celosvětový rozvoj včelařství,
  7. propagovat význam včelařství pro národní hospodářství a pro rozvoj technických a přírodovědných znalostí a spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky,
  8. vytvářet podmínky pro účinnou propagaci včelích produktů a výrobků z nich,
  9. vytvářet, vlastnit, užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky, označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory apod., a hospodařit s ním s cílem propagovat a chránit včelí produkty tuzemského původu,
  10. vydávat nebo zajišťovat a spolupracovat při vydávání odborných časopisů, publikací, literatury, filmů a při vedení knihoven a kronik,
  11. spolupracovat s veterinárními orgány a vědecko-výzkumnými subjekty zejména při zkvalitňování šlechtitelské práce a chovu včel, při tlumení a likvidaci chorob a nákaz včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky,
  12. hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady i přímou právní pomoc v otázkách týkajících se včelařství,
  13. zřizovat podle potřeby Českého svazu včelařů a členů účelové fondy ke krytí nebo zmírnění škod a úhrady nákladů zapříčiněných zejména živelními událostmi a protiprávními činy, při tlumení a likvidaci včelích chorob a nákaz, a také pro finanční zajištění jednotlivých úseků činnosti,
  14. zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy pozorovací, pokusná, plemenářská, výzkumná, signalizační, chovatelská, výrobní, obchodní, výchovná, vzdělávací, kulturní, školská a další zařízení, živnosti, obchodní společnosti nebo družstva, soukromé školy a učiliště, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti atp. za účelem zkvalitňování a podpory chovu včel, vzdělávání, rozvoje ekonomiky včelaření a zajištění včelařských potřeb, využití a odbytu včelích produktů,
  15. vstupovat do zájmových sdružení právnických osob vzniklých před 1. 1. 2014 a jiných spolků, uzavírat podle potřeby a oboustranného zájmu smlouvy o spolupráci se včelařskými sdruženími a jinými právnickými osobami,
  16. dávat podněty, vyjádření a připomínky k veřejně-právním návrhům a opatřením ústředních a dalších orgánů a úřadů, dotýkajících se včelařství,
  17. zprostředkovávat pojištění členů pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařství nebo v přímé souvislosti s ním.
 2. Český svaz včelařů v rámci své vedlejší hospodářské činnosti pronajímá byty a nebytové prostory, jakož i další nemovitý a movitý majetek.

Část II.

Členství ve svazu, práva a povinnosti

Článek 5
Členství ve svazu
 1. Členství ve svazu je dobrovolné. Nikdo nesmí být ke členství ve svazu nucen a ze svazu může každý svobodně vystoupit.
 2. Uchazeč, fyzická nebo právnická osoba, žádá o přijetí za člena svazu písemnou přihláškou.
 3. Členy přijímá do svazu jeho jménem základní organizace. Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem základní organizace.
 4. Evidenci členů svazu vedou příslušné základní organizace prostřednictvím Centrálního informačního systému ČSV (dále jen CIS). Člen je veden v členské evidenci pouze v jedné základní organizaci – a to především v té, v jejímž obvodu má trvalé stanoviště včelstev, nebo v té, v jejímž obvodu má trvalý pobyt (právnická osoba sídlo), v odůvodněných případech i v jiné základní organizaci. Jestliže má člen trvalá stanoviště včelstev v obvodu více základních organizací, bude veden v členské evidenci v té z nich, u které se k evidenci přihlásí. Seznam členů v rámci Centrálního informačního systému není veřejně přístupný. Bližší podmínky stanoví pravidla práce s CIS.
 5. Členem svazu může být každý občan ČR, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území České republiky, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Členem může být též právnická osoba s výjimkou jiného včelařského spolku, která má sídlo na území ČR, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Za obdobných podmínek se může stát členem svazu cizí státní příslušník, který se zdržuje na území České republiky v souladu s právními předpisy.
 6. Přijetí nezletilého do svazu je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
 7. Svaz může jmenovat čestné členy. Podmínky čestného členství stanoví směrnice RV. Odejmout čestné členství může ten orgán, který čestného člena jmenoval.
 8. Včelařský kroužek může být přijat za člena svazu základní organizací, v jejímž obvodu má sídlo škola nebo organizace, při které je organizován.
 9. Má-li člen včelstva umístěna na trvalém stanovišti v obvodu územní působnosti jiné základní organizace, než ve které je v členské evidenci, je povinen přihlásit je k registraci v této základní organizaci a spolupracovat s ní. Je povinen plnit usnesení orgánů registrující základní organizace, zejména ta ustanovení, která se týkají chovatelské práce a plnění organizačních opatření k léčení včelstev, a platit registrační příspěvek, je-li stanoven. Příslušná základní organizace je povinna ohlášenou registraci provést bez zbytečného odkladu po zaplacení registračního příspěvku, je-li stanoven. Dále je povinna zvát registrované členy na členské schůze. Formu registrace stanoví RV.
 10. Převod členů mezi základními organizacemi je možný. Změní-li se u člena podmínky pro členskou evidenci, nebo rozhodne-li se člen v rámci daných možností k zařazení do členské evidence v jiné základní organizaci, požádá o vyřazení z evidence ve stávající základní organizaci a bez zbytečného odkladu o zařazení do evidence v jiné základní organizaci. Příslušné základní organizace provedou o tom záznam v CIS.
 11. Členství ve svazu zaniká:
  1. vystoupením, oznámení o vystoupení ze svazu podává člen písemně té základní organizaci, ve které je veden v členské evidenci,
  2. zrušením členství dnem 1. 1. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen členský příspěvek,
  3. zrušením členství právnické osoby, které je v rozporu s těmito stanovami. Rozhoduje RV po projednání s příslušnou ZO,
  4. vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně stanovy svazu nebo obecně závazné předpisy, nebo opakovaně ve lhůtě jednoho roku základní členské povinnosti. O vyloučení ze svazu rozhoduje výbor základní organizace. K vyloučení člena ústředních a okresních orgánů ze svazu je nezbytné předchozí vyjádření orgánu, jehož je vylučovaný členem. Nerozhodne-li o vyloučení člena výbor základní organizace ve lhůtě do 3 měsíců od prokázaného závažného porušení stanov nebo obecně závazných předpisů nebo neplnění základních členských povinností, může rozhodnout o vyloučení republikový výbor. Před rozhodnutím o vyloučení si vyžádá stanovisko příslušné základní organizace o důvodech nevyloučení člena v základní organizaci. Pro tento případ je odvolacím orgánem rozhodčí komise,
  5. úmrtím člena,
  6. zánikem včelařského kroužku,
  7. zánikem právnické osoby.
 12. Člen, který byl vyloučen z ČSV, může být znovu přijat za člena ČSV nejdříve po uplynutí lhůty dvou let. Případné znovupřijetí člena kteroukoli základní organizací před uplynutím této lhůty je neplatné.
 13. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na podíl z majetku základní organizace nebo svazu.
Článek 6
Práva a povinnosti členů
 1. Členové svazu mají tato základní práva:
  1. zúčastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v působnosti základní organizace,
  2. hlasovat na členské schůzi,
  3. volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů,
  4. být voleni po dovršení 18 let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů,
  5. obracet se s dotazy, návrhy, podněty, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům a vyžadovat od těchto orgánů odpovědi na ně,
  6. účastnit se ostatních činností svazu a využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům,
  7. odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých RV ČSV jiná periodika,
  8. být účastníkem řízení v rámci ČSV, jehož je stranou,
  9. přispívat k naplňování cílů a úkolů svazu a základní organizace,
  10. být informován o činnosti a hospodaření základní organizace a činnosti a hospodaření svazu,
  11. odvolat se proti rozhodnutí orgánů svazu v rámci řízení vedeného dle čl. 5, odst. 11, písm. d). Podrobnosti stanoví interní předpis.
 2. Členové jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy, obecně závazné právní předpisy a interní svazové předpisy,
  2. chránit majetek svazu a základní organizace,
  3. zdržet se jednání, které by poškodilo dobré jméno svazu nebo jméno základní organizace,
  4. podílet se na svazové činnosti a činnosti základní organizace, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni,
  5. včas platit stanovené členské příspěvky nebo odsouhlasené účelové a registrační příspěvky,
  6. podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů,
  7. plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů a orgánů základní organizace přijatá v rámci jejich kompetence,
  8. dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz a při přesunu včelstev,
  9. dodržovat příslušné obecně závazné a interní předpisy při získávání a využívání dotačních prostředků z veřejných zdrojů na podporu své činnosti,
  10. spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev,
  11. v souladu s obecně závaznými předpisy označit stanoviště včelstev,
  12. zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň,
  13. vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV.
Článek 7
Svazová vyznamenání a ocenění zásluh
 1. Za záslužnou a obětavou práci pro svaz a včelařství mohou být individuálním členům i právnickým osobám udělována svazová vyznamenání a odměny, popř. mohou být jednotliví členové jmenováni čestnými členy svazu nebo jeho složek a orgánů.
 2. Udělování svazových vyznamenání, oceňování zásluh a jmenování čestných členů se řídí předpisy, které vydá republikový výbor.
Článek 8
Porušení povinností a řešení sporů
 1. Nesplní-li člen povinnosti zakotvené ve stanovách nebo uložené kompetentními orgány svazu a není-li předpoklad, že účelu bude dosaženo pouhým projednáním věci ve výboru příslušné základní organizace, může mu být uloženo jedno z těchto opatření:
  1. napomenutí,
  2. odvolání z funkce,
  3. vyloučení ze svazu.
 2. Postupy řešení porušení povinnosti upravuje jednací řád ČSV.

Část III.

Struktura a organizace Českého svazu včelařů

Článek 9
Organizační jednotky ČSV
 1. Organizačními jednotkami svazu v postavení pobočných spolků jsou:
  1. základní organizace, dále jen ZO
  2. okresní (městské) organizace, dále jen OO (MO).
 2. Organizační jednotky svazu nejsou členy svazu. Nevztahují se na ně ustanovení upravující členství v ČSV.
 3. Jednání organizačních jednotek svazu nesmí být v rozporu s obecně závaznými předpisy, stanovami ČSV, usneseními orgánů ČSV, posláním a cíli ČSV.
 4. Vznik a zánik organizačních jednotek svazu řeší příslušná ustanovení stanov a Jednací řád.
Článek 10
Základní organizace
 1. Členové svazu se sdružují v základních organizacích. Základní organizace Českého svazu včelařů je nejdůležitější organizační jednotkou svazu. Vede v evidenci členy svazu zásadně podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu. V názvu základní organizace je uveden název obce, vyskytující se v působnosti této základní organizace. Koordinaci jiného organizačního uspořádání územní působnosti základních organizací zajišťují v dohodě s nimi příslušné okresní (městské) organizace.
 2. Základní organizaci zakládají na ustavující schůzi členové, kteří v něm chtějí být v rámci členství ve svazu organizačně sdruženi. Ustavující schůzi základní organizace svolává přípravný výbor. K založení základní organizace je nezbytný předchozí souhlas výboru okresní organizace, který současně určí územní působnost základní organizace. Výjimečně může určit územní působnost a udělit souhlas se založením základní organizace předsednictvo RV. Nově zakládaná základní organizace musí mít nejméně deset členů. Podrobnosti vzniku základní organizace stanoví jednací řád ČSV.
 3. Základní organizace má právní osobnost, má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy.
 4. Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jednatel nebo jiná výborem pověřená osoba.
 5. Základní organizace přijímá členy jménem Českého svazu včelařů.
 6. Základní organizace může být zrušena:
  1. rozhodnutím členské schůze o likvidaci, sloučení nebo rozdělení,
  2. rozhodnutím výboru okresní organizace, neplní-li nebo není-li schopna plnit dlouhodobě úkoly vyplývající pro ni ze stanov a závazných rozhodnutí svazu, podrobný postup upravuje jednací řád svazu,
  3. zrušením svazu,
  4. klesl-li počet jejích členů po dobu 12 měsíců na 5.
Článek 11
Orgány základní organizace

Orgány základní organizace jsou:

 1. Členská schůze(výročníčlenská schůze).
 2. Výbor.
 3. Kontrolní komise.
Článek 12
Členská schůze (výroční členská schůze)
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace.
 2. Členskou schůzi svolává výbor. Výroční členská schůze se koná jednou v roce. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby základní organizace. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů základní organizace.
 3. Svolání členské schůze oznamuje výbor členům alespoň 5 dnů předem písemnými pozvánkami nebo jiným prokazatelným způsobem.
 4. Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen základní organizace.
 5. Výroční členská schůze:
  1. projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je zpráva o hospodaření, přehled nemovitého a movitého majetku, pohledávek a závazků, stav účtu a pokladny, a zprávu kontrolní komise,
  2. projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok,
  3. stanovuje počet členů orgánů základní organizace,
  4. volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise základní organizace, případně jednoho kontrolora (viz článek 14 odst. 1 stanov),
  5. ustavuje na návrh výboru odborné komise a volí a odvolává jejich členy a včelařské důvěrníky,
  6. volí delegáty na okresní konferenci a jejich náhradníky,
  7. navrhuje kandidáty do okresních orgánů a prostřednictvím orgánů okresní organizace navrhuje kandidáty do ústředních orgánů z řad členů, které vede v evidenci,
  8. schvaluje část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace, může stanovit také zápisné novým členům svazu,
  9. stanovuje registrační příspěvky. Může je stanovit na člena maximálně do výše příspěvku na vlastního člena, který je příjmem základní organizace. Podrobnosti upraví vnitřní svazová směrnice.
 6. Členská schůze:
  1. projednává a schvaluje průběžné zprávy o činnosti základní organizace a výboru,
  2. je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena výborem základní organizace, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
  3. jedná a rozhoduje o záležitostech, které příslušejí výroční členské schůzi, vpřípadě, kdy je potřeba tyto záležitosti projednat a rozhodnout před svoláním výroční členské schůze.
 7. Nedostaví-li se na členskou schůzi (výroční členskou schůzi) základní organizace ani půl hodiny po určené době zahájení více než polovina členů, ukončí předsedající řádnou členskou schůzi a zahájí náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet, jen je-li přítomna alespoň čtvrtina členů. Náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Program náhradní členské schůze musí být totožný jako program svolané řádné členské schůze. Ustanovení čl. 39, odst. 1 a 2 tím není dotčeno.
Článek 13
Výbor
 1. Výbor je statutárním orgánem základní organizace.
 2. Výbor je odpovědný členské schůzi. Volí předsedu, případně místopředsedu, jednatele a pokladníka.
 3. Výboru jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena jinému orgánu základní organizace.
 4. Výbor:
  1. řídí činnost základní organizace,
  2. koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků,
  3. podává členské schůzi zprávu o činnosti,
  4. svolává členskou schůzi,
  5. rozhoduje o přijetí členů do svazu a o jejich vyloučení,
  6. vede členskou evidenci,
  7. rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů svazu.
 5. Výbor základní organizace je nejméně tříčlenný ve složení předseda, jednatel a pokladník. Podle rozhodnutí členské schůze základní organizace a potřeb základní organizace může být počet členů výboru navýšen a zřízeny především funkce např. místopředsedy/ů, nákazového referenta, chovatelského referenta, referenta pro začínající včelaře a mládež, referenta pro vzdělávání apod. Výbor může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů.
 6. Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.
 7. Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem nebo pokladníkem. Následně o nich informují výbor. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci jiný pověřený člen výboru, v případě zřízení funkce místopředsedy pak tento místopředseda.
Článek 14
Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise (KK) je kontrolním orgánem základní organizace. V případě, že základní organizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných důvodů, může ustavit místo KK jednoho kontrolora. Jeho činnost je obdobná činnosti KK.
 2. Kontrolní komise má minimálně tři členy.
 3. Kontrolní komise:
  1. sleduje a kontroluje činnost základní organizace na všech úsecích činnosti,
  2. provádí kontroly hospodaření základní organizace,
  3. má oprávnění nahlédnout do všech písemností základní organizace, do pokladní knihy, do všech výpisů z účtů základní organizace a má právo požadovat od výboru odpověď na vyžádanou informaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výboru žádosti o informaci,
  4. předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření z výsledku kontrol,
  5. neřeší spory mezi členy základní organizace.
 4. Kontrolní komise je odpovědná členské schůzi.
 5. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí zasedání kontrolní komise.
 6. Předseda kontrolní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním.
Článek 15
Komise, referenti a včelařští důvěrníci
 1. Základní organizace mohou v případě potřeby volit k řešení dílčích úseků činnosti odborné komise, popř. referenty.
 2. Základní organizace mohou v případě potřeby volit včelařské důvěrníky, prostřednictvím nichž si zabezpečují užší styk s členy ZO a registrovanými členy a přehled o včelařství na určitém území, zpravidla v katastru obce nebo její části.
Článek 16
Okresní (městské) organizace
 1. Okresní (městská) organizace Českého svazu včelařů (dále OO, resp. MO ČSV) je organizační jednotkou svazu. Skládá se ze základních organizací působících na katastrech obcí příslušného okresu.
 2. Okresní organizace má právní osobnost, to znamená, že má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu správními předpisy.
 3. Územní působnost OO ČSV je zásadně shodná s územím příslušného okresu. V odůvodněných případech může územní působnost okresních organizací stanovit odchylně RV ČSV na návrh PRV po projednání s okresními organizacemi, kterých se záležitost týká.
 4. Územní působnost základních organizací ČSV na území hlavního města Prahy se stanovuje tak, že obvody Prahy, případně městské části, plní funkci základních organizací, a Městská organizace Praha působí na úrovni okresní organizace.
 5. Za okresní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jednatel, nebo jiná předsednictvem pověřená osoba.
Článek 17
Orgány okresní (městské) organizace
 1. Okresními (městskými) orgány (dále jen okresními orgány) jsou:
  1. konference,
  2. výbor,
  3. předsednictvo,
  4. okresní kontrolní komise.
Článek 18
Konference
 1. Konference je nejvyšším orgánem okresní organizace.
 2. Tvoří ji shromáždění delegátů, popřípadě jejich náhradníků, zvolených na výročních členských schůzích/členských schůzích základních organizací v působnosti příslušné okresní organizace. Dává-li pokyn ke svolání konference republikový výbor, určí klíč k počtu delegátů na základě aktuálního stavu členské základny.
 3. Konference se koná zpravidla jednou za pět let. Svolává ji výbor písemnými pozvánkami nebo jiným prokazatelným způsobem. Oznámení o jejím svolání se oznamuje delegátům a sekretariátu RV alespoň 21 dnů předem.
 4. V případě nutnosti projednání a rozhodnutí o zásadních otázkách může výbor svolat mimořádnou konferenci. Je povinen ji svolat do 60 dnů, požádá-li o její svolání alespoň jedna třetina základních organizací v obvodu působnosti okresní organizace. V takovém případě stanovuje klíč k počtu delegátů výbor okresní organizace tak, aby byly zastoupeny všechny základní organizace v působnosti okresní organizace poměrně dle aktuálního stavu členské základny okresu.
 5. Konference je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni delegáti zastupující více než dvě třetiny všech základních organizací. V případě, že se nesejde usnášeníschopný počet delegátů, ukončí předsedající řádnou konferenci a zahájí zasedání náhradní konference, která je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni delegáti zastupující nejméně polovinu všech ZO a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Program náhradní konference je totožný s programem řádné konference. V případě, že náhradní konference není usnášeníschopná, svolá výbor další náhradní konferenci se stejným programem do 14 dnů ode dne nekonání náhradní konference, a to alespoň 10 dnů předem.
 6. Konferenci řídí pracovní předsednictvo zvolené na konferenci.
 7. Konference:
  1. jedná a usnáší se o činnosti a hospodaření okresní organizace a o plnění usnesení z předchozí konference, zejména podle přednesených zpráv výboru a okresní kontrolní komise a diskuze,
  2. jedná a usnáší se o věcech, které byly po předložení výborem, okresní kontrolní komisí nebo delegáty konference zařazeny do programu konference,
  3. stanovuje počet členů výboru, předsednictva a okresní kontrolní komise,
  4. volí členy výboru,
  5. volí členy okresní kontrolní komise včetně prvního a druhého náhradníka, volí delegáty sjezdu a jejich náhradníky,
  6. volí zástupce do republikového výboru a navrhuje kandidáty do vyšších svazových orgánů,
  7. projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodaření OO na další období,
  8. rozhoduje o zrušení okresní organizace s likvidací nebo bez likvidace, rozdělením nebo sloučením.
Článek 19
Výbor (dále jen VOO)
 1. Výbor řídí a koordinuje činnost svazu v obvodu své působnosti.
 2. Výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a další členy předsednictva, kteří mohou být pověřeni vedením odborných komisí a dalších dílčích činností.
 3. Výbor:
  1. připravuje materiály pro jednání konference a zabezpečuje její organizační zajištění,
  2. doporučuje a navrhuje po projednání s příslušnými základními organizacemi kandidáty do ústředních orgánů,
  3. spolupracuje s organizacemi a orgány v okresech,
  4. jedná a usnáší se o svolání konference a o záležitostech, které jí budou předloženy k projednání,
  5. po projednání s příslušnými základními organizacemi určuje jejich územní působnost v rámci územního obvodu OO,
  6. schvaluje na základě žádosti přípravného výboru vznik nové základní organizace v rámci územního obvodu OO,
  7. schvaluje zrušení základní organizace v rámci územního obvodu OO za podmínek uvedených v čl. 10, odst. 6, písm. b),
  8. projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet okresní organizace na kalendářní rok,
  9. schvaluje po předchozím projednání v jednotlivých základních organizacích výši příspěvku základních organizací ve svém obvodu vybíraných na činnost okresní organizace.
  10. spravuje majetek okresní organizace.
 4. Zasedání výboru svolává předsednictvo okresní organizace podle plánu činnosti nebo podle potřeby alespoň 7 dnů předem, a to písemnými pozvánkami nebo jiným prokazatelným způsobem. Předsednictvo je povinno svolat výbor, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina jeho členů.
 5. Zasedání výboru řídí předseda, popř. místopředseda nebo okresním výborem pověřený člen.
Článek 20
Předsednictvo výboru okresní organizace (dále jen POO)
 1. Předsednictvo je statutárním orgánem, který řídí a koordinuje činnost svazu v okrese mezi zasedáními výboru podle usnesení a plánu činnosti výboru. Předsednictvu jako statutárnímu orgánů náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena jinému orgánu okresní organizace.
 2. Členy nejméně pětičlenného předsednictva jsou: předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a další členové zvolení výborem.
 3. Předsednictvo může v naléhavých případech jednat a rozhodnout i v záležitostech, které příslušejí okresnímu výboru. Své rozhodnutí předloží k projednání a schválení na nejbližším zasedání výboru.
 4. Mimořádné a neodkladné záležitosti, které přísluší předsednictvu, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda. Následně o nich informují POO.
 5. Neodkladné záležitosti náležející do působnosti předsednictva mohou členové předsednictva schválit per rollam. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda (místopředseda) nebo jednatel ostatním členům předsednictva. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena předsednictva, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů předsednictva. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda nebo místopředseda. Na nejbližším zasedání předsednictva jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání předsednictva.
Článek 21
Kontrolní komise okresní organizace (dále jen OKK“)
 1. Okresní kontrolní komise je kontrolním orgánem svazu v okrese a má minimálně 3 členy.
 2. Okresní kontrolní komise:
  1. sleduje akontroluje činnost výboru a plnění stanovených úkolů a přijatých usnesení,
  2. provádí kontroly hospodaření okresní organizace nejméně 1× ročně,
  3. má oprávnění nahlédnout do všech písemností okresní organizace, do pokladní knihy, do všech výpisů z účtů OO a má právo požadovat od předsednictva odpověď na vyžádanou informaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti o informaci předsednictvu,
  4. je oprávněna z vlastního podnětu nebo na žádost kontrolní komise základní organizace provést kontrolu činností a hospodaření i v základní organizaci,
  5. informuje výbor o výsledcích kontrol a navrhuje přijetí opatření ze zjištěných závad,
  6. předkládá konferenci zprávu očinnosti a výsledcích kontrol,
  7. neřeší spory mezi základními organizacemi a členy ČSV v okrese.
 3. Okresní kontrolní komise je odpovědná konferenci.
 4. Okresní kontrolní komise volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu
 5. Předseda okresní kontrolní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se jednání výboru a jeho předsednictva s hlasem poradním.
 6. Okresní kontrolní komise může rozhodnout hlasováním o odvolání člena okresní kontrolní komise z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhradník zvolený konferencí.
 7. Neodkladné záležitosti náležející do působnosti okresní kontrolní komise mohou členové OKK schválit „per rollam“. Pro rozhodování „per rollam“ se použije obdobně čl. 20, odst. 5 těchto stanov.
Článek 22
Krajské koordinační výbory (dále jen KKV)
 1. Okresní organizace v zájmu uspokojování svých společných potřeb nebo zájmů ustavují krajské koordinační výbory.
 2. Krajské koordinační výbory sestávají z pověřených zástupců sdružených okresních organizací, kteří ze svého středu volí osobu pověřenou jednáním jménem KKV.
 3. Krajský koordinační výbor může jednat jménem okresních organizací jen v záležitostech, ke kterým byl sdruženými okresními organizacemi pověřen na základě smlouvy.
 4. Finanční a jiné náklady spojené s činností krajských koordinačních výborů hradí okresní organizace a svaz ze svého rozpočtu. Pravidla financování krajských koordinačních výborů stanoví příslušný vnitrosvazový předpis.
Článek 23
Ústřední orgány Českého svazu včelařů
 1. Ústředními orgány Českého svazu včelařů jsou:
  1. sjezd,
  2. republikový výbor,
  3. předsednictvo republikového výboru,
  4. ústřední kontrolní komise,
  5. rozhodčí komise.
Článek 24
Sjezd
 1. Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.
 2. Sjezd svolává republikový výbor jednou za 5 let. Mimořádný sjezd je republikový výbor povinen svolat, jestliže o jeho svolání rozhodne republikový výbor usnesením, pro jehož přijetí hlasovala více než polovina všech členů republikového výboru, nebo jestliže o jeho svolání požádá písemně více než třetina okresních organizací, a to nejpozději do 6 měsíců.
 3. Pokud republikový výbor ve stanovené lhůtě nesvolá mimořádný sjezd, svolá jej ÚKK do 30 dnů po uplynutí lhůty.
 4. Sjezd tvoří shromáždění delegátů zvolených na konferencích okresních organizací. Kandidáti na členy Republikového výboru svazu jsou současně delegáty sjezdu. Klíč k počtu delegátů stanovuje republikový výbor na základě aktuálního stavu členské základny, přičemž každý delegát je volen stejným počtem hlasů, rozumná odchylka se připouští.
 5. Termín svolání sjezdu republikový výbor oznámí minimálně rok předem, v případě mimořádného sjezdu půl roku předem, a delegáty na sjezd pozve nejméně 30 dnů před termínem jeho konání, a to pozvánkou spolu spříslušnými materiály určenými k projednání.
 6. Sjezd:
  1. projednává aschvaluje zprávy očinnosti a hospodaření svazu, republikového výboru a ústřední kontrolní komise,
  2. projednává a stanovuje hlavní úkoly a další zásady činnosti a hospodaření svazu,
  3. jedná a usnáší se o věcech a zprávách předložených sjezdu republikovým výborem, ústřední kontrolní komisí, pracovním předsednictvem a delegáty sjezdu,
  4. schvaluje stanovy, popř. jejich změny,
  5. stanovuje počet členů republikového výboru a ústřední kontrolní komise a schvaluje složení RV ze zástupců okresů zvolených okresními konferencemi. Volí členy a náhradníky do ÚKK, ust. článku 25 odst. 2e) a článku 35 odst. 3 stanov tím není dotčeno, v případě ÚKK volí též prvního a druhého náhradníka.
  6. schvaluje volební a jednací řád sjezdu,
  7. schvaluje fúzi s jiným/i spolkem/ spolky,
  8. schvaluje rozdělení svazu,
  9. rozhoduje ve věcech, které si vyhradí,
  10. usnáší se o zrušení svazu, jsou-li splněny podmínky zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
 7. Vrámci sjezdu se koná ustavující zasedání republikového výboru, které řídí předseda volební komise a ustavující zasedání ústřední kontrolní komise, které řídí místopředseda volební komise.
Článek 25
Republikový výbor
 1. Republikový výbor (RV) je řídícím a výkonným orgánem svazu. Republikový výbor tvoří členové schválení sjezdem, není-li dále stanoveno jinak. Členem RV nemůže být zaměstnanec svazu.
 2. Republikový výbor:
  1. vytváří podmínky k plnění cílů svazu a realizaci přijatých úkolů a usnesení sjezdu,
  2. svolává sjezd a připravuje materiály pro jednání sjezdu a zabezpečuje jeho organizační zajištění,
  3. předkládá sjezdu zprávu o činnosti svazu a republikového výboru,
  4. stanovuje počet členů předsednictva,
  5. volí předsedu ČSV, který se tak zároveň stává předsedou republikového výboru a předsedou předsednictva RV ČSV, není-li členem RV, touto volbou se jím stává nad počet členů RV stanovených sjezdem. V případě ukončení výkonu funkce předsedy ČSV, který nebyl v době svého zvolení členem RV, končí i jeho členství v RV,
  6. stanovuje počet místopředsedů a volí ze svých řad 1. místopředsedu a další místopředsedy, kteří se tak stávají členy předsednictva, a další členy předsednictva, kteří jsou zpravidla zároveň pověřeni řízením odborných komisí nebo garanty činnosti odborných komisí a dalších dílčích činností. Místopředsedové jsou voleni v rámci počtu členů předsednictva stanoveného republikovým výborem.
  7. zřizuje sekretariát republikového výboru,
  8. k řešení odborných otázek svazu ustavuje odborné komise jako poradní orgány RV a PRV, na návrh PRV jmenuje jejich předsedy a další členy těchto komisí. Komise pracují na základě pokynů RV a předsednictva,
  9. schvaluje a vydává svazové pokyny, směrnice, volební a jednací řády, statuty redakčních rad a statuty odborných komisí,
  10. stanovuje zásady tvorby členských příspěvků, rozdělení členských příspěvků, výši členských příspěvků, které jsou základní organizace povinny odvádět do rozpočtu svazu, a termín jejich splatnosti,
  11. stanovuje případné sankce při prodlení základních organizací s odvodem členského příspěvku do rozpočtu svazu a rozhoduje o osobní odpovědnosti za škody způsobené svazu jeho členy,
  12. projednává a schvaluje roční plán činnosti a hospodaření svazu, zprávu o ročním hospodaření a činnosti svazu a účetní závěrku,
  13. provádí výklad stanov v duchu komentáře schváleného sjezdem,
  14. jmenuje na návrh předsednictva redakční radu svých odborných časopisů,
  15. schvaluje zásady nakládání s nemovitým majetkem svazu, schvaluje převody nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSV,
  16. volí členy rozhodčí komise a schvaluje její statut.
 3. Republikový výbor je za svou činnost odpovědný sjezdu.
 4. Republikový výbor je oprávněn provést v případě zájmu a potřeb svazu nezbytné a účelné změny stanov s výjimkou ustanovení o sjezdu a ustanovení o působnosti a pravomocích kontrolních komisí a o zrušení svazu.
 5. Zasedání republikového výboru svolává předsednictvo podle plánu činnosti nejméně 2× za rok písemnou pozvánkou spolu s příslušnými materiály určenými k projednání nebo jiným prokazatelným způsobem. Je povinno svolat republikový výbor, požádá-li o to alespoň polovina všech jeho členů, a to ve lhůtě do 60 dnů. Pokud předsednictvo nesvolá ve stanovené lhůtě republikový výbor, svolá jej ÚKK do 30 dnů po uplynutí lhůty.
 6. Jednání republikového výboru řídí předseda republikového výboru ČSV nebo jím pověřený člen, v případě svolání republikového výboru cestou ÚKK zahajuje jednání RV předseda ÚKK nebo pověřený člen ÚKK, a to do volby předsedajícího jednání RV.
 7. Republikový výbor schvaluje zakládání obchodních společností a družstev nebo členství v nich, a dalších zařízení podle čl. 4 písm. m) a vstup do zájmových sdružení právnických osob vzniklých před 1. 1. 2014 a jiných spolků podle čl. 4 písm. n) stanov.
 8. Republikový výbor může na návrh okresní organizace po předchozím projednání v předsednictvu RV nebo na návrh předsednictva RV po předchozím projednání s příslušným výborem okresní organizace rozhodnout hlasováním o odvolání člena republikového výboru z funkce člena RV, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce nebo se ve své činnosti dopustí závažného porušení stanov nebo obecně závazných předpisů.
Článek 26
Předsednictvo republikového výboru
 1. Předsednictvo republikového výboru (předsednictvo, PRV) je statutárním orgánem svazu. Je oprávněno jednat ve všech věcech svazu vyjma věcí, které podle stanov náleží jiným orgánům ČSV. Členem předsednictva nemůže být zaměstnanec ČSV.
 2. Jednat jménem svazu a zastupovat jej navenek jsou oprávněni předseda nebo 1. místopředseda a tajemník, kteří jsou ve svém jednání vázáni rozhodnutím předsednictva RV a RV. Podepisování za svaz se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda (v jeho nepřítomnosti 1. místopředseda) a tajemník nebo jiná předsednictvem pověřená osoba.
 3. Zasedání předsednictva svolává podle plánu činnosti republikového výboru nebo v případě mimořádné potřeby předseda ČSV nebo 1. místopředseda a to písemnou pozvánkou, nebo jiným prokazatelným způsobem, spolu s příslušnými materiály určenými k projednání.
 4. Zasedání předsednictva řídí předseda nebo v případě potřeby jím pověřený člen předsednictva.
 5. Předsednictvo:
  1. jmenuje tajemníka svazu na základě výběrového řízení, pokud RV nerozhodne jinak,
  2. jmenuje a odvolává učitele včelařství a přednášející odborníky,
  3. zajišťuje realizaci usnesení republikového výboru,
  4. rozhoduje o vzniku, změnách a skončení pracovněprávních vztahů zaměstnanců sekretariátu republikového výboru a prostřednictvím tajemníka řídí sekretariát,
  5. zajišťuje plnění usnesení RV ČSV o založení obchodních společností a družstev nebo členství v nich a dalších zařízeních,
  6. připravuje materiály pro jednání republikového výboru a svolává jeho zasedání a podává mu zprávy o své činnosti,
  7. hospodaří podle schváleného rozpočtu a rozhodnutí republikového výboru s prostředky svazu,
  8. rozhodujeoneodkladných záležitostech příslušejících republikovému výboru; toto rozhodnutí předkládá k projednáníaschválení nejbližšímu zasedání republikového výboru.
 6. Neodkladné záležitosti náležející do působnosti předsednictva mohou členové předsednictva schválit per rollam. Pro rozhodování „per rollam“ se použije obdobně čl. 20, odst. 5 těchto stanov.
Článek 27
Ústřední kontrolní komise
 1. Ústřední kontrolní komise je kontrolním orgánem svazu.
 2. Ústřední kontrolní komise je za svou činnost odpovědna sjezdu.
 3. Zasedání ústřední kontrolní komise svolává ačinnost kontrolní komise řídí předseda ústřední kontrolní komise nebo místopředseda.
 4. Ústřední kontrolní komise:
  1. volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu,
  2. je oprávněna kontrolovat činnost všech organizačních jednotek svazu, republikového výboru, jeho předsednictva a sekretariátu i všech subjektů zřízených svazem,
  3. je oprávněna provádět kontroly hospodaření všech organizačních jednotek svazu a sekretariátu i všech subjektů zřízených svazem, v průběhu kontrolní činnosti může ke zjištěným skutečnostem žádat vysvětlení a to v písemné podobě, pokud kontrolní skupina nestanoví jinak,
  4. výsledek kontroly oznámí ÚKK písemně prověřované jednotce, která je povinna ÚKK sdělit opatření přijatá k případně zjištěným nedostatkům v termínu do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jí ÚKK předala v písemné podobě výsledek kontroly,
  5. formou průběžné zprávy za uplynulé období seznamuje republikový výbor s výsledky kontrol, navrhuje nápravná opatření k odstranění zjištěných vad, pokud vlastní opatření kontrolovaného subjektu považuje za nedostatečné, přičemž vyjádření kontrolovaného subjektu musí být součástí této zprávy. V období mezi zasedáními RV informuje o výsledcích své činnosti předsednictvo,
  6. předkládá sjezdu zprávu o své činnosti a o výsledcích kontrol,
  7. neřeší spory mezi organizačními jednotkami ČSV a členy ČSV,
  8. metodicky usměrňuje a koordinuje činnost kontrolních komisí pobočných spolků.
 5. Předseda ústřední kontrolní komise nebo komisí pověřený člen má právo se zúčastňovat jednání předsednictva s hlasem poradním.
 6. Členové ústřední kontrolní komise mají právo účastnit se jednání republikového výboru s hlasem poradním.
 7. Neodkladné záležitosti náležející do působnosti ústřední kontrolní komise mohou členové ÚKK schválit per rollam. Pro rozhodování „per rollam“ se použije obdobně čl. 20, odst. 5 těchto stanov.
 8. Ústřední kontrolní komise může rozhodnout hlasováním o odvolání člena ústřední kontrolní komise z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhradník zvolený sjezdem.
Článek 28
Rozhodčí komise
 1. Rozhodčí komise řeší sporné záležitosti z prostředí samosprávy svazu, zejména pak rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
 2. Rozhodčí komise je též odvolacím orgánem ve věcech rozhodnutí o porušení povinností na úrovni základních organizací podle jednacího řádu ČSV.
 3. Rozhodčí komise se při své činnosti řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů. Statut rozhodčí komise vydaný republikovým výborem může upravit odchylně od zákona č. 2016/1994 Sb. postup, jakým má komise vést řízení.
 4. Rozhodčí komise má 5 členů a volí ji republikový výbor na návrh předsednictva RV.
 5. Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba, která ve svazu nepůsobí jako člen jiného ústředního voleného orgánu.
 6. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu.
 7. Členové ČSV a organizační jednotky ČSV jsou povinni požádat rozhodčí komisi, aby spor mezi nimi byl projednán a rozhodnut podle předpisů svazu dříve, než se obrátí na příslušný soud.
 8. Řízení před rozhodčí komisí se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy je žaloba doručena na adresu sídla svazu.
 9. Strany mají v řízení rovné postavení a musím jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv.
 10. Pokud komise ve lhůtě 3 měsíců od podání rozhodčí žaloby nerozhodne ve věci samé, může strana sporu uplatnit své právo u soudu. Statut rozhodčí komise nebo písemně uzavřená dohoda stran mohou 3. měsíční lhůtu prodloužit, avšak ne déle než na 9 měsíců.
 11. Rozhodčí komise rozhoduje rozhodčím nálezem. Rozhodčí nález je za podmínek zákona č. 2016/1994 Sb. na návrh strany zrušen soudem.
 12. Rozhodčí komise působí tak, aby dosáhla především uzavření smíru mezi spornými stranami.
 13. Rozhodčí komise vede evidenci rozhodovaných případů.
 14. Nález rozhodčí komise je rozhodnutím Českého svazu včelařů k dané věci.
 15. Rozhodčí komise je povinna ve své činnosti postupovat podle zákona č. 2016/1994 Sb., podle stanov a dalších vnitřních předpisů ČSV a důsledně respektovat zájmy členů a organizačních jednotek ČSV.
Článek 29
Odborné komise svazu
 1. Komise jsou zřizovány jako poradní orgány republikového výboru a jeho předsednictva, jejich zřízení a počet členů komise stanovuje svým usnesením republikový výbor na návrh předsednictva RV.
 2. Komise jsou po organizační a výkonné činnosti podřízeny předsednictvu, které dozírá na provádění a plnění úkolů komisí stanovených RV nebo PRV.
 3. Náplň činnosti komise a její úkoly stanovuje RV svým interním předpisem.
Článek 30
Sekretariát republikového výboru
 1. Sekretariát republikového výboru je administrativní jednotkou svazu.
 2. Je podřízen předsednictvu, které určuje zaměření a obsah jeho činnosti a dozírá na její provádění.
 3. Vlastní činnost sekretariátu republikového výboru a jeho zaměstnanců řídí tajemník.
 4. Tajemník svou funkci vykonává v pracovním poměru. Za svou činnost odpovídá předsednictvu. Mezi zasedáními předsednictva se řídí pokyny předsedy ČSV a je mu odpovědný. Účastní se jednání předsednictva i republikového výboru s hlasem poradním.
Článek 31
Smlouvy o přistoupení ke spolku
 1. Svaz může na návrh PRV a po projednání v RV ČSV uzavírat v souladu správními předpisy smlouvy o přistoupení s jiným samostatným včelařským spolkem – právnickou osobou.
 2. Ve smlouvě se vymezí zejména účel spolupráce, způsob jejího provádění a prostředky, kterými smluvní strany ke spolupráci přispívají, práva a povinnosti smluvních stran, popř. další otázky, jako např. způsob ukončení smlouvy.
 3. V případě ukončení smlouvy o přistoupení nemá jiný včelařský spolek nárok na majetkové vypořádání ani na majetek svazu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Článek 32
Smlouvy o spolupráci
 1. Svaz může na návrh PRV a po projednání v RV ČSV uzavírat v souladu s právními předpisy smlouvy o spolupráci s jiným samostatným včelařským spolkem nebo s jinou právnickou osobou (společenské sdružení, obchodní společnost, družstvo nebo jiná organizace).
 2. Ve smlouvě se vymezí zejména účel spolupráce, způsob jejího provádění a prostředky, kterými smluvní strany ke spolupráci přispívají, popř. další otázky způsobu zániku smlouvy.
Článek 33
Zájmová uskupení
 1. Členové svazu se mohou k uspokojování specifických zájmů sdružovat vrámci svazu též do zájmových uskupení jako klubů, sekcí, kroužků apod.
 2. Činnost zájmových uskupení musí být v souladu se stanovami a ostatními předpisy svazu a řídí se vůlí jejich členů. Finanční a jiné náklady spojené s touto činností hradí členové těchto zájmových uskupení.
 3. Zájmová uskupení a jimi případně ustavené orgány mohou jednat jen vzáležitostech svých specifických zájmů a členů, kteří se do nich přihlásili. Jménem svazu nebo jeho organizačních jednotek mohou jednat jen v případě zmocnění.

Část IV.

Základní zásady ustavování, činnosti a jednání orgánů svazu a orgánů pobočných spolků

Článek 34
Ustavování funkcionářů do orgánů svazu
 1. Funkcionáři jsou do orgánů svazu a pobočných spolků voleni nebo z nich odvoláváni tajným hlasováním nebo veřejným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
 2. Funkce v orgánech svazu jsou dobrovolné. Nejsou vykonávány v pracovně právním vztahu.
 3. Pokud se tak orgán svazu rozhodne, může být do něj zvolen jen ten funkcionář, který prokáže svou trestní bezúhonnost.
 4. Volby členů do volených orgánů svazu jsou platné, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím.
 5. Funkční období orgánů svazu a pobočných spolků je pětileté. Členové volených orgánů se ujímají svých funkcí ode dne volby na stanovené funkční období uvedené ve stanovách. Členové volených orgánů zůstávají ve svých funkcích:
  1. až do zvolení nových členů orgánu, nebo
  2. do doby stanovené v rozhodnutí o odvolání z funkce, nebo
  3. do uplynutí dvou měsíců ode dne doručení rezignace příslušnému orgánu, nebo
  4. do doby dle dohody o ukončení funkce.
   Podrobnosti stanoví interní svazový předpis.
 6. Mandát funkcionáře zvoleného namísto funkcionáře, jehož mandát zanikl předčasně, končí s původním mandá- tem orgánu, do něhož byl funkcionář zvolen.
Článek 35
Kooptace členů republikového výboru a výboru okresní organizace
 1. Na uvolněné místo v republikovém výboru a výboru okresní organizace může příslušný orgán doplnit počet svých členů kooptací, a to na zbytek funkčního období.
 2. Republikový výbor člena kooptuje podle návrhu výboru okresní organizace, který má kooptovaný člen zastupovat, okresní orgány o kooptaci rozhodují po projednání se základní organizací, v níž je kooptovaný členem.
 3. Republikový výbor může kooptací též rozšířit počet svých členů nad rámec stanovený sjezdem. Navýšení nesmí být vyšší než 10 % počtu členů RV schválených sjezdem.
 4. Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen volený.
 5. Kooptace do funkcí kontrolních orgánů není možná.
Článek 36
Zásady činnosti a jednání orgánů svazu
 1. Všechny orgány svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina všech jejich členů, není-li ve stanovách stanoveno jinak. Člen voleného orgánu vykonává svou funkci osobně. Zastoupení se nepřipouští.
 2. Usnesení orgánů svazu je platné, hlasovala-li pro něj více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Každý člen má jeden hlas.
 3. Usnesení sjezdu o zrušení svazu je platné, hlasovaly-li pro něj nejméně tři čtvrtiny všech delegátů sjezdu.
 4. Usnesení RV ČSV podle čl. 25 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více než dvě třetiny všech členů RV.
 5. Poklesne-li aktuální počet členů RV pod 80 % počtu stanoveného sjezdem, není možné hlasovat o věcech dle odst. 4.
 6. O usnesení azávěrech z jednání orgánů svazu se rozhoduje veřejným hlasováním nebo tajným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
 7. Usnesení a rozhodnutí vyšších orgánů svazu, vydaná v souladu se stanovami a dalšími svazovými normami, jsou závazná pro nižší orgány svazu a členy svazu.
 8. Z každého jednání orgánu svazu se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je i případné usnesení. Obsah zápisu se projednává a schvaluje na následném zasedání orgánu. Pro zápis ze sjezdu a z konferencí se stanovují ověřovatelé zápisu.
Článek 37
Zánik funkce člena orgánu
 1. Funkce člena voleného orgánu zaniká:
  1. odvoláním,
  2. rezignací,
  3. dohodou o ukončení funkce,
  4. úmrtím člena orgánu.
 2. O odvolání člena z funkce rozhoduje ten orgán, který jej do funkce zvolil, neuvádějí-li stanovy jinak.
 3. Usnesení o odvolání člena republikového výboru nebo člena UKK z funkce člena tohoto orgánu je platné, hlasovala-li pro něj více než polovina všech členů příslušného orgánu.
 4. Svou rezignaci na funkci člena orgánu zasílá člen písemně orgánu, jehož je členem.
Článek 38
Podmínky pro činnost členů volených orgánů
 1. Kumulace funkcí předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka v orgánech svazu nebo v orgánech pobočného spolku není možná. Taktéž není možná kumulace funkcí výkonných a kontrolních na jedné úrovni řízení.
 2. Za výkon dobrovolných funkcí mohou být funkcionářům poskytovány finanční odměny podle rozhodnutí republikového výboru a příslušných organizačních jednotek svazu.
 3. Funkcionáři pověření jednat jménem svazu nebo jeho orgánů a organizačních jednotek mají nárok na náhradu nákladů a výloh s tím spojených podle předpisů svazu, případně na základě smluv. Výlohy spojené s účastí členů na instruktážích, školeních a jiných akcích hradí zásadně orgán, který je jako povinné organizuje nebo svolává. V ostatních případech hradí tyto výlohy zásadně orgán, který o vyslání nebo účasti funkcionářů nebo členů rozhodl.
Článek 39
Podmínky platnosti usnesení o zrušení základní organizace
 1. Usnesení členské schůze o zrušení základní organizace s likvidací je platné, hlasovaly-li pro něj více než dvě třetiny všech členů základní organizace.
 2. Usnesení o zrušení základní organizace bez likvidace jejím rozdělením nebo sloučením jednotlivých základních organizací je platné, hlasovala-li pro něj více než polovina přítomných členů každé základní organizace. Podmínky rozdělení nebo sloučení základních organizací, zejména podmínky naložení s majetkem, územní působnost nově vzniklých organizačních jednotek, budou stanoveny při sloučení smlouvou, kterou mezi sebou dotčené základní organizace uzavřou, při rozdělení usnesením základní organizace. Účinnosti tyto smlouvy nabudou splněním dvou podmínek: schválením příslušným okresním výborem a následně schválením členských schůzí těchto základních organizací. Při rozdělení základní organizace je k příslušnému usnesení členské schůze základní organizace potřebný souhlas výboru okresní organizace. Podrobnosti stanoví jednací řád ČSV.
Článek 40
Podmínky platnosti usnesení o zrušení okresní organizace
 1. Usnesení konference o zrušení okresní organizace s likvidací je platné, hlasovaly-li pro něj více než dvě třetiny delegátů všech členských základních organizací.
 2. Usnesení konference o zrušení okresní organizace bez likvidace jejím rozdělením nebo sloučením jednotlivých okresních organizací je platné, hlasovala-li pro něj více než polovina přítomných delegátů členských základních organizací. Podmínky rozdělení nebo sloučení okresních organizací, zejména podmínky naložení s majetkem, územní působnost nově vzniklých organizačních jednotek, budou stanoveny při sloučení smlouvou, kterou mezi sebou dotčené okresní organizace uzavřou, při rozdělení usnesením okresní organizace. Účinnosti tyto smlouvy nabudou splněním dvou podmínek: schválením příslušným republikovým výborem a následně schválením výborů těchto okresních organizací. Při rozdělení okresní organizace je k příslušnému usnesení výboru okresní organizace potřebný souhlas republikového výboru. Podrobnosti stanoví jednací řád ČSV.

Část V.

Hospodaření a další činnost svazu

Článek 41
Zásady hospodaření svazu

Organizační jednotky – pobočné spolky ČSV, které mají odvozenou právní subjektivitu od ČSV, jsou oprávněny jednat vlastním jménem ve všech věcech.

Svaz a jeho pobočné spolky hospodaří s péčí řádného hospodáře, tj. v souladu s právními předpisy podle těchto zásad:

 1. Svaz hospodaří s vlastním majetkem (dále s majetkem), který je oprávněn užívat zejména na základě platných právních úkonů a z nich vyplývajících závazkových vztahů, zejména ze smluv.
 2. Majetek a finanční prostředky k plnění svých cílů spolek vytváří zejména:
  1. zpříspěvků členů, případně dalších účelových příspěvků a poplatků,
  2. z výnosů svazem založených obchodních společností nebodružstev,
  3. z podílu výnosů právnických osob, kterých je svaz členem nebo společníkem,
  4. z výnosů vkladů,
  5. z výnosů pořádaných akcí a jiné činnosti vyplývající z poslání ČSV (např. vydavatelská činnost, živnosti),
  6. z darů,
  7. dotací a podpor z veřejných rozpočtů, případně jiných příjmů,
  8. z pronájmu majetku.
 3. Svaz a jeho pobočné spolky hospodaří s majetkem a finančními prostředky podle přijatého rozpočtu.
 4. Obdrží-li svaz nebo jeho pobočné spolky určitý majetek (věci, finanční prostředky) k zajištění určitého úkolu nebo k určitému účelu, mohou s nimi hospodařit a použít je, není-li stanoveno nebo dohodnuto něco jiného, jen k určenému účelu.
 5. Majetek, který vlastní nebo nabude svaz, je vlastnictvím svazu.
 6. Majetek vytvořený nebo získaný základní organizací je vlastnictvím základní organizace a tato s ním hospodaří samostatně.
 7. Okresní organizace hospodaří samostatně s majetkem, který vytvořily nebo získaly, a s prostředky, které jim svaz převede ze svého rozpočtu na jejich činnost.
 8. Svaz může také část svého majetku dát do užívání svým pobočným spolkům, které s ním mohou hospodařit, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak, jen podle svazem stanovených podmínek.
 9. Pobočné spolky svazu jsou povinny plnit úkoly vyplývající pro ně zplatných obecně závazných předpisů, zejména daňových a účetních.
 10. Při zániku pobočného spolku nevzniká mu nárok na podíl z majetku svazu a ostatních pobočných spolků.
 11. Svaz neručí za závazky pobočných spolků a pobočné spolky neručí za závazky svazu.
Článek 42
Fúze s jinými spolky
 1. Svaz může fúzovat s jiným spolkem pouze za následujících podmínek:
  1. je prokázána prospěšnost fúze pro členy svazu,
  2. rozhodnutí o fúzi náleží do kompetence sjezdu. Sjezd může návrh smlouvy o fúzi jen schválit nebo odmítnout,
  3. ve lhůtě nejméně 6 měsíců před termínem konání sjezdu musí být informována členská základna. Této musí být zpřístupněny:
   ca) návrh smlouvy o fúzi,
   cb) stanovy nástupnického spolku,
   cc) výkaz majetku azávazků všech zúčastněných spolků ne starší než 6 měsíců,
   cd) zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze,
  4. za vypracování dokumentů uvedených vodst. c) je odpovědný repub- likový výbor.
Článek 43
Rozdělení svazu
 1. Svaz se může rozdělit, a to
  1. sloučením,
  2. rozdělením se založením nových spolků.
  1. Rozdělen může být pouze za následujících podmínek:
  2. je prokázána prospěšnost rozdělení pro členy svazu,
  3. rozhodnutí o rozdělení náleží do kompetence sjezdu. Sjezd může návrh smlouvy o rozdělení nebo projekt rozdělení jen schválit nebo odmítnout,
  4. ve lhůtě nejméně 6 měsíců před termínem konání sjezdu musí být informována členská základna. Této musí být zpřístupněna zpráva předsednictva RV (schválená RV) vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky rozdělení. Zpráva musí obsahovat:
   ca) jedná-li se o rozdělení sloučením, návrh smlouvy o rozdělení, stanovy nástupnického spolku a výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než 6 měsíců, nebo
   cb) jedná-li se o rozdělení se založením nových spolků, projekt rozdělení, výkaz majetku a závazků svazu, jakož i zahajovací rozvahy a návrh stanov nástupnických spolků.
Článek 44
Zrušení a zánik svazu
 1. Svaz se zruší:
  1. ozhodnutím sjezdu,
  2. rozhodnutím soudu.
 2. Zrušením svazu se zruší i všechny pobočné spolky.
 3. Při zrušení svazu se provede likvidace pobočných spolků a svazu.
 4. Likvidátora při zrušení svazu rozhodnutím sjezdu jmenuje sjezd. Při zrušení svazu rozhodnutím soudu jmenuje likvidátora republikový výbor.
 5. Zakazuje se likvidační zůstatek rozdělit mezi členy spolku. Likvidátor nabídne likvidační zůstatek právnické osobě s obdobným účelem.
Článek 45
Majetkové vypořádání při zrušení organizační jednotky svazu
 1. Při zrušení okresní organizace rozhodne republikový výbor, na koho přejde majetek, se kterým okresní organizace hospodařila, popř. závazky, kteréokresní organizace měla. Při rozhodování RV přihlédne ke stanovisku základních organizací v působnosti rušené okresní organizace.
 2. Při zrušení základní organizace určí příslušná okresní organizace způsob majetkového vypořádání:
  1. při zrušení ZO bezlikvidace (rozdělením nebo sloučením) se postupuje podle čl. 39. odst. 2 stanov,
  2. při zrušení ZO s likvidací se provede likvidace tak, že se likvidační zůstatek ZO převede základním organizacím poměrně podle počtu včelstev členů, kteří k nim přešli.
Článek 46
Přechodná a závěrečná ustanovení
 1. Orgány ČSV, ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají v činnosti až do skončení svého funkčního období dle stávajících stanov, ve své činnosti však postupují podle stanov nových.
 2. Stanovy ČSV nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2016. Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní stanovy ČSV.
 3. Změny stanov přijaté Republikovým výborem ČSV dne 26. 11. 2017 nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.
predseda
tajemník