VYHLÁŠKA č. 18/2018 Sb.

ze dne 31. ledna 2018

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., oveterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinárnízákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákonač. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákonač. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákonač. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., (dálejen "zákon") k provedení § 5 odst. 6 písm. a) a f), § 6 odst. 8 písm.a), § 10 odst. 3 písm. f), § 64c odst. 4 písm. a) a § 70 odst. 3 písm.a) zákona:

ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOV VČEL A VČELSTEV A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ VČEL

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

 • a) veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami,
 • b) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě,
 • c) podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové náležitosti,
 • d) opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,
 • e) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,
 • f) podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí.
 • § 2 Vymezení pojmů

  Pro účely této vyhlášky se rozumí

 • a) směsným vzorkem měli veškerá měl, jež byla odebrána z úlů na jednom stanovišti včelstev,
 • b) včelařským příslušenstvím zejména úly, zásobní plásty, souše, včelařské vybavení a nástroje používané při manipulaci se včelami a jejich produkty.
 • § 3 Veterinární požadavky na chov včel a včelstev

  Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely a včelstva a pro jejich zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby, hospodářského a jiného využívání tím, že

 • a) chová včely a včelstva v zařízeních, v nichž včely a včelstva přicházejí do styku pouze s materiály, které nemohou poškodit jejich zdraví, popřípadě nepříznivě ovlivnit zdravotní nezávadnost jejich produktů a které je možno v případě potřeby řádně vyčistit a dezinfikovat,
 • b) chová včely a včelstva v zařízeních, která umožňují kontrolu jejich zdravotního stavu rozborem včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr vzorků k laboratornímu vyšetření,
 • c) chrání včely a včelstva před nákazami a škodlivými vlivy a činí opatření k ochraně chovu před zavlečením nákaz jinými včelami, zvířaty, lidmi, předměty a materiály, které mohou být nositeli původců nákaz,
 • d) provádí pravidelnou kontrolu zdravotního stavu včel a včelstev a poskytuje včelstvům odpovídající ošetření v případě potřeby,
 • e) při zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo pro jakýkoli jiný účel, při němž přichází zpracovaný vosk do styku se včelami a včelstvy, zabezpečuje jeho ošetření při minimální teplotě 117 °C po dobu 60 minut,
 • f) získává nové včely nebo včelstva pouze z chovů včel nebo včelstev, která se nacházejí mimo ohniska nebo ochranná pásma nebezpečných nákaz včel, a
 • g) zamezuje přístupu včel do neobsazených úlů a ke včelímu dílu a udržuje prázdné úly bez včelího díla.
 • § 4 Přemístění včel a včelstev a veterinární osvědčení

  (1) Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele vydat veterinární osvědčení k přemístění včel nebo včelstva mimo území kraje, jestliže
 • a) bylo nejdéle 12 měsíců před přemístěním provedeno laboratorní vyšetření, kterým byl prokázán negativní výsledek na přítomnost původce moru včelího plodu,
 • b) při posledním vyšetření směsného vzorku měli
 • (2) Vzor veterinárního osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje je uveden v příloze k této vyhlášce.

  § 5 Limit zvýšené úmrtnosti včelstev

  Limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě, je úhyn více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.

  Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy

  § 6

  Krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona provede šetření na místě za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu varroázy, vznikne-li podezření z výskytu varroázy na základě

 • a) výskytu více než 10 roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo zjištěného laboratorním vyšetřením směsného vzorku měli, nebo
 • b) hlášeného úhynu více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.
 • § 7

  Potvrdí-li krajská veterinární správa v souladu s § 15 zákona výskyt varroázy, vymezí stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy a nařídí chovateli v tomto ohnisku ochranná a zdolávací opatření, kterými jsou

 • a) neprodlené léčebné ošetření všech včelstev v ohnisku nákazy určeným druhem léčivého přípravku,
 • b) odstranění včelího díla ze včelstva a vytvoření podmínek pro stavbu nového díla,
 • c) odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, odstranění zavíčkovaného i otevřeného včelího plodu, odstranění zavíčkovaného dělničího plodu nebo ošetření zavíčkovaného včelího plodu,
 • d) chov včely s dobrým čistícím instinktem a
 • e) zákaz přemísťování včel a včelstev.
 • Opatření pro tlumení a zdolávání moru a hniloby včelího plodu

  § 8

  Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona

 • a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,
 • b) odebere k laboratornímu vyšetření
 • c) nařídí chovateli
 • d) provede epizootologické šetření, při němž zjišťuje

 • ČÁST DRUHÁ

  Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

  § 14

  Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č.356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č.214/2005 Sb., vyhlášky č. 36/2007 Sb., vyhlášky č.316/2007 Sb., vyhlášky č. 288/2008 Sb., vyhlášky č. 12/2010 Sb., vyhlášky č. 161/2012 Sb. a vyhlášky č. 72/2013 Sb., se mění takto:

 • 1. V části druhé se hlava XIII včetně nadpisu zrušuje.
 • 2. V příloze č. 2 část C. zní:
 • "C.

  V případě nákaz suchozemských živočichů uvedených pod písmenem A.2 přílohy I směrnice 82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace:

 • 1. potvrzení všech ohnisek, infekcí či přítomnosti původce nákazy ve stádě, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce, nebo v hospodářství, jak je stanoveno v příloze č. 24 k této vyhlášce, nebo odnětí statusu stáda nebo hospodářství úředně prostého nákazy v případě takového stáda nebo hospodářství na základě laboratorního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy podle této vyhlášky, nesouvisejících z epizootologického hlediska s předchozím ohniskem, je hlášeno jako primární ohnisko podle § 2 písm. b) Komisi a členským státům do jednoho týdne,
 • 2. jakékoliv jiné potvrzení ohniska, infekce či přítomnosti původce nákazy nebo odnětí statusu stáda nebo hospodářství úředně prostého nákazy v případě jakéhokoliv stáda nebo hospodářství na základě laboratorního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy podle této vyhlášky je hlášeno jako sekundární ohnisko podle § 8 odst. 1,
 • 3. sekundární ohniska jsou hlášena Komisi a členským státům jednou měsíčně,
 • 4. v případě tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a brucelózy ovcí a koz jsou v hlášení uvedeny také názvy patogenních druhů, jsou-li známy.".
 • 3. V příloze č. 2 se za část C. doplňuje nová část D. která zní:
 • "D.

  V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených pod písmenem B v příloze I směrnice 82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace:

 • 1. potvrzení všech ohnisek xotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz ve státě prostém nákaz, oblastech nebo jednotkách, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů, je hlášeno jako primární ohnisko,
 • 2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 1, jsou hlášena jako sekundární ohniska v souladu s § 8 odst. 1,
 • 3. sekundární ohniska jsou hlášena jednou měsíčně Komisi a členským státům; v hlášení se uvede dále název a popis oblasti nebo jednotky.".
 • 4. V příloze č. 23 části I odst. 2 písm. c) se slovo "zvířat" nahrazuje slovem "zvířata".
 • 5. V příloze č. 23 části III odst. A písm. b) se za slova "směrnice 64/432/EHS" vkládají slova "v intervalu nejméně 4 měsíců".
 • 6. V příloze č. 23 části III odst. F písm. d) se slova "pěti let" nahrazují slovy "tří let".

 • ČÁST TŘETÍ

  Změna vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

  § 15

  Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky č. 164/2016 Sb., se mění takto:

 • 1. V § 4 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
 • 2. V § 14 odst. 2 se slova " , nebo jde-li o chovatele včel, registrační číslo chovatele včel" zrušují.
 • 3. Příloha č. 2 se zrušuje.

 • ČÁST ČTVRTÁ

  ÚČINNOST

  § 16

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

  Ministr:
  Ing. Milek v. r.


  Příloha formuláře k vyhlášce č. 18/2018 Sb.

  Veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje

 • 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
 • 2) § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.